close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WIZA KRAJOWA

 • WIZA KRAJOWA


  Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.      

       
  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania

   

   - na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;

   

   - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

  Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

   

  Osoby aplikujące o wizę krajową „D” są zobowiązane do rejestracji wniosku w systemie internetowym w serwisie e-konsulat i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   


  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • poświadczenie rezerwacji lotniczej w obie strony (bilet należy wykupić dopiero po uzyskaniu wizy);
  • dokumenty potwierdzające zakwaterowanie;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej      niż 30 000 EUR;
  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, KTÓRE POWINNY PRZEDSTAWIĆ OSOBY MAŁOLETNIE

   

   akt urodzenia;

   

  • notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej z Iraku(oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd. Aby pobrać formularz zgody rodziców na wyjazd dziecka w takich przypadkach – kliknij tutaj;

   

  • jeżeli osoba małoletnia podróżuję bez obojga rodziców (na przykład z grupą szkolną) – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej z Iraku sporządzona przez notariusza;

   

  • jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument); 

   

  • w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom, wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

   


  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

   

  WYKONYWANIE PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY

   

   

  • oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

  Na podstawie oświadczenia udzielane są tylko wizy osobom wymienionym w oświadczeniu.

   

  Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy przez członków rodziny wnioskodawcy.

   

   

  WYKONYWANIA PRACY NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

   

  • oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

  Na podstawie Zezwolenia udzielane są wizy osobie wymienionej w Zezwoleniu.

   

  W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin obywateli Iraku przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu wykonywania pracy osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

  Oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę jest dedykowane do pobytu cudzoziemców w celu wykonywania pracy, a nie pobytu długoterminowego członków rodzin. Po podjęciu pracy cudzoziemcy mogą wystąpić w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach o karty pobytu dla siebie i członków rodzin.

  Po ewentualnym otrzymaniu karty pobytu ob. Iraku mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin do odwiedzin, wnioskując o wizy Shengen lub wizy krajowe.

   

   

  PEŁNIENIE FUNKCJI W ZARZĄDZIE OSOBY PRAWNEJ WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

  LUB BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ KAPITAŁOWĄ W ORGANIZACJI

   

  • kopia zaświadczenia o wpisaniu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego;

  Na podstawie wpisu do Rejestru wizy udzielane są na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni jedynie na podstawie zezwolenia na pracę.

  Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

   

   

  ODBYCIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ALBO STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA, W CELU SZKOLENIA ZAWODOWEGO
  I W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ LUB SZKOLENIA W INNEJ FORMIE NIŻ OKREŚLONA
  W ART. 60 UST. 1 PKT 9 LUB 10 USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013R. O CUDZOZIEMCACH

   

  • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  • zaświadczenie o odbywaniu kursu/szkolenia (w przypadku uczestniczenia w kursach/szkoleniach uzasadniających wydanie wizy krajowej – zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę w którym winna znajdować się informacja o szczegółowym przebiegu kursu/szkolenia (szczegółowy plan kursu/szkolenia w tym ilości godzin, dni nauki; w przypadku płatnego kursu/szkolenia - potwierdzenie wniesienia opłaty).

   

  W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin ob. Iraku przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu odbycia studiów lub nauki osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od władz uczelni potwierdzające fakt odbywania studiów lub nauki w Polsce.

  Po ewentualnym otrzymaniu karty pobytu ob. Iraku mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen lub wizy krajowe.

   

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: