close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ŚRODKI FINANSOWE WYMAGANE OD CUDZOZIEMCÓW PRZY WJEŹDZIE DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski:

   

  • musi posiadać środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w wysokości 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni lub 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni (albo równowartość tej kwoty w walutach obcych);

  Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych, są:

   

  • czek podróżny;
  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

   

  2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski, który jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych, ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej:

   

  • musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów w trakcie pobytu w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych (albo równowartość tej kwoty w walutach obcych);

  Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu są:

   

  • dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;
  • dowód opłacenia kosztów pobytu w Polsce w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;
  • skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej

   

  3. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki:

   

  • musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów w trakcie pobytu w wysokości co najmniej 1086 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych;

  Dokumentem, który może potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemca jest zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych, szkoleniu, prowadzeniu prac rozwojowych oraz o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.

   


   

  4. Cudzoziemiec będący w podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, albo w tranzycie do państwa trzeciego:

   

  • musi posiadać środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:

  1) 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską

  2) 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,

  3) 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

  – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

   


   

  Uwaga: Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd cudzoziemca na terytorium Polski.

   

   

  Dokumentem określającym wykaz środków finansowych wymaganych od cudzoziemców przy wjeździe do RP jest

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: