close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZWOLNIENIA OD OPŁATY KONSULARNEJ I ULGI

 • Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
  • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
  • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

  Ulga w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 50% przysługuje:

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  •  kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371, z póżn. zm.),
  •  osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

  Częściowo obniża się opłatę konsularną w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  • zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych podlegających wpisowi do paszportu: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL,
  • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
  • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  UWAGA!

  • Ulgi i zwolnienia z opłaty konsularnej zostaną zastosowane po przedstawieniu wraz z wnioskiem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienie do zastosowania ulgi i zwolnienia.
  • W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: